Tổng hội Cơ khí Việt Nam: Tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch

Tổng hội Cơ khí Việt Nam: Tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch

                   Sáng ngày 15/12/2016, tại trụ sở Tổng hội Cơ khí Việt Nam (Tổng hội) đã diễn ra Hội nghị, để lấy ý kiến nhằm bổ sung, hoàn thiện việc thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 và phương hướng 2017 của Tổng hội, với sự tham gia của các đồng chí trong Đoàn Chủ tịch Tổng hội. TS.Đỗ Hữu Hào, Chủ tịch Tổng hội chủ trì Hội nghị; KS.Tạ Quang Mai, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Tổng hội đồng chủ trì Hội nghị.

 
 
 KS.Tạ Quang Mai, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Tổng hội giới thiệu toàn bộ chương trình cuộc Họp
 

         Sau chương trình khai mạc Hội nghị Đoàn Chủ tịch do KS.Tạ Quang Mai, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Tổng hội đảm nhận, tiếp đến các đồng chí trong Đoàn Chủ tịch Tổng hội đã thảo luận sôi nổi, góp ý với nhiều ý kiến thiết thực, bổ ích phù hợp với tình hình thực tế về Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 và phương hướng 2017 của Tổng hội, TS.Đỗ Hữu Hào đã kết luận, như sau:

         1.Công tác tập hợp trí thức khoa học kỹ thuật trong cơ khí tại doanh nghiệp, cơ quan quản lý Nhà nước, cơ sở đào tạo-nghiên cứu luôn được các hội viên quan tâm.

         2.Đội ngũ làm công tác tại Tổng hội và các hội thành viên đều là những người kiêm nhiệm nhiều chức danh chủ chốt, có kinh nghiệm trong lý luận và thực tiễn, tâm huyết với ngành Cơ khí.

         3.Công tác thi đua khen thưởng được quan tâm và duy trì thường xuyên đối với các tập thể, cá nhân trong Tổng hội và các hội thành viên.

         4.Các hoạt động của Tổng hội và hội viên vẫn duy trì hoạt động thường xuyên và ổn định. Theo đó, công tác tổ chức luôn luôn được chú trọng tới việc kiện toàn sắp xếp theo hướng gọn nhẹ, ổn định và hiệu quả trong công tác, đồng thời đẩy mạnh việc phát triển tập hợp đội ngũ trí thức kỹ thuật mới và hội viên tập thể, đi đôi với việc khen thưởng kịp thời và đẩy mạnh phát triển cơ khí trên cơ sở chủ trương đã được Đảng và Nhà nước ban hành; công tác thông tin tuyên truyền và phổ biến kiến thức về chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước luôn luôn được đẩy mạnh, duy trì thường xuyên theo định kỳ trên ấn phẩm Tạp chí Cơ khí Việt Nam; Công tác tư vấn phản biện và giám định xã hội được thực hiện thông qua việc góp ý tại Hội thảo, Hội nghị và các văn bản pháp quy khác của Quốc hội, Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ (Luật, Nghị định, Thông tư,…) về khoa học,  công nghệ trong lĩnh vực cơ khí, các loại thuế và chiến lược, tầm nhìn phát triển ngành Cơ khí cùng những chính sách tháo gỡ khó khăn thúc đẩy phát triển ngành Cơ khí Việt Nam; hoạt động khoa học, công nghệ và đào tạo đã phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Nông lâm thành phố Hồ Chí Minh xuất bản kỷ yếu Hội nghị khoa học công nghệ toàn quốc về cơ khí lần 4, với hơn 230 bài báo khoa học được chọn lọc in trên 2 tập, độ dày 1891 trang có nội dung về cơ khí chế tạo máy nông nghiệp, máy động lực, …; trong hoạt động hợp tác quốc tế đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về cơ khí giữa Tổng hội với Hội Kỹ sư Toàn quốc Nhật Bản, đồng thời duy trì việc xúc tiến quan hệ với Hiệp hội khuôn mẫu Nhật Bản và các Hội Cơ khí Hàn Quốc, Trung Quốc,… để giao lưu học hỏi kinh nghiệm và tìm kiếm cơ hội hợp tác; công tác thi đua khen thưởng được duy trì thường xuyên, đã trao tặng 85 kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển ngành Công thương và 36 kỷ niệm chương vì sự nghiệp khoa học kỹ thuật cùng nhiều phần thưởng cao quý khác; hoạt động kinh tế tài chính được thực hiện theo quy định về thu chi, hỗ trợ cho việc tổ chức Hội nghị Khoa học toàn quốc về Cơ khí lần 4 được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh; công tác văn phòng hoạt động có hiệu quả, làm công tác tham mưu và tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ công việc mang tính thường xuyên, liên tục và theo định kỳ.

         Bên cạnh những kết quả thành tích đã đạt được, TS.Đỗ Hữu Hào cũng lưu ý chỉ ra những tồn tại cần khắc phục, đồng thời nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt phương hướng hoạt động năm 2017, như sau:

           1.Công tác tổ chức cần duy trì họp Đoàn Chủ tịch và Ban Chấp hành theo định kỳ, đồng thời chuẩn bị kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội Khoa học Kỹ thuật Cơ khí Việt Nam, 10 năm ngày chuyển thành Tổng hội và đón nhận các danh hiệu khen thưởng của các cấp trao tặng; chỉ đạo cụ thể, tháo gỡ khó khăn cho hội thành viên trong công tác bố trí cán bộ chủ chốt khi tiến hành Đại hội hết nhiệm kỳ; phân công trong lãnh đạo Tổng hội tham gia việc vận động thành lập hội chuyên ngành mới và hội tại các địa phương có cơ khí phát triển; xây dựng phương án chuẩn bị Đại hội Tổng hội hết nhiệm kỳ, đặc biệt về cơ cấu tổ chức, nhân sự chủ chốt nhiệm kỳ 3/2018. 

 

 

TS.Đỗ Hữu Hào, Chủ tịch Tổng hội phát biểu kết luận Hội nghị
 

         2.Về khoa học, công nghệ và đào tạo sẽ chỉ đạo triển khai thành quả của Hội nghị khoa học công nghệ toàn quốc về Cơ khí lần 4/2015 đến hội viên và chuẩn bị Đề cương nâng cấp Hội nghị khoa học công nghệ toàn quốc về Cơ khí lần 5 thành Hội nghị quốc tế về cơ khí với sự tham gia của các hội ngoài nước, các tổ chức cùng nghề nghiệp trong khối Asean; tạo điều kiện hỗ trợ để Trung tâm Khoa học Kỹ thuật Cơ khí hoạt động có hiệu quả và hỗ trợ các hội viên thành viên thành lập các tổ chức khoa học, công nghệ phi công lập hoặc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và đăng ký kinh doanh các Trung tâm khoa học công nghệ đã có hoạt động theo Luật Khoa học công nghệ mới cùng với việc đăng ký, triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ ứng dụng RD và các sản phẩm cơ khí trọng điểm;…

         3.Hợp tác quốc tế cần duy trì quan hệ hợp tác với các Hiệp hội/Hội nước ngoài, để hỗ trợ các hội thành viên khi cần thiết; tạo mối quan hệ với các tổ chức cùng nghề nghiệp thuộc khối ASean, EU, Hàn Quốc, Trung Quốc,…

         4.Trong công tác kinh tế-Tài chính, các hội thành viên tham gia việc huy động mọi nguồn lực, để đảm bảo kinh phí tổ chức các sự kiện; đôn đốc việc thu nộp hội phí và hỗ trợ hai trung tâm của Tổng hội hoạt động có hiệu quả.

         5.Nỗ lực hơn nữa trong công tác tư vấn giám định và phản biện xã hội về chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về cơ khí.

         6.Công tác thi đua khen thưởng tiếp tục được duy trì thường xuyên theo định kỳ.

         7.Tiếp tục duy trì phát triển Tạp chí Cơ khí Việt Nam và phát hành rộng rãi trên cả nước thông qua các kênh với nội dung phong phú thiết thực.

         8.Công tác Văn phòng cần hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Tổng hội làm cơ sở để kiện toàn và triển khai công tác hoạt động của toàn hệ thống hội.

 VĂN SƠN